Integritetspolicy - GDPR

Din in­tegritet är vik­tig för oss och vi re­spek­terar din rätt att ha kon­troll över dina per­son­uppgifter. Vi är öppna med vilka data vi sam­lar in och var­för. Vid all hanter­ing av per­son­uppgifter iak­t­tas alltid hög sekret­ess och säk­er­het.

I vår pol­icy för be­han­dling av per­son­uppgifter beskrivs bland an­nat vilka uppgifter vi sam­lar in, i vilket syfte de sam­las in, på vilket sätt du kan ha kon­troll över dina egna uppgifter samt hur du kan kon­takta oss.

Personuppgiftsansvarig

In­sam­lingss­tif­telsen Wa­t­erAid Sverige, or­gan­i­sa­tion­snum­mer 802426-1268 är per­son­uppgift­sans­varig för be­han­dlin­gen av per­son­uppgifter för Wa­t­erAid i Sverige. Per­son­uppgift­sans­varig ans­varar för att be­han­dlin­gen sker en­ligt gäl­lande lags­tift­ning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig och varför?

I detta avs­nitt beskrivs för vilka än­damål vi be­hand­lar per­son­uppgifter, vilka kat­e­gorier av per­son­uppgifter som be­hand­las samt på vilken laglig grund be­han­dlin­gen ut­förs för dig som gi­vare och/​eller sup­porter hos Wa­t­erAid.

1. När personuppgifter samlas in

Närhelst du in­ter­agerar med oss, kan nå­gon form av in­sam­ling av in­for­ma­tion ske.

När du ger oss information direkt, ex­em­pelvis när du

 • skänker en gåva eller köper en vara, oavsett betal- eller gåvokanal.
 • anmäler dig som månadsgivare via autogiro.
 • registrerar dig i vår app.
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev eller e-postutskick.
 • beställer ett autogiroformulär eller ett inbetalningskort från oss.
 • startar en egen insamling för WaterAid.
 • kontaktar oss via e-post, post, telefon, sms, vår webbplats eller sociala medier.
 • uppgraderar eller avslutar din gåva eller ändrar dina uppgifter.
 • är kontaktperson för någon av våra samarbetspartners eller leverantörer.
 • anmäler dig som volontär, praktikant eller till andra uppdrag för WaterAid.
 • anmäler dig till ett seminarium, en utbildning eller annat evenemang som WaterAid anordnar.
 • deltar i en kampanj, skriver på en namninsamling eller ett upprop från WaterAid.
 • lämnar dina uppgifter till en representant från WaterAid på exempelvis en mässa eller ett evenemang.
 • är anställd eller har en praktikplats hos WaterAid Sverige.

När du besöker vår webbplats www.wateraid.se och tar del av våra e-postutskick, ex­em­pelvis när du

 • skapar och/eller uppdaterar dina givaruppgifter via vår hemsida.
 • besöker och gör sökningar på vår hemsida.
 • öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss, exempelvis din IP-adress.

Läs mer un­der rubriken "Om cook­ies (web­bkakor)" för mer in­for­ma­tion vad som la­gras på hem­si­dan.

När du interagerar med WaterAid via sociala medier:
Beroende på dina in­ställ­ningar för sekret­ess på so­ciala me­dier som Face­book, In­sta­gram och Twit­ter, kan du ge oss till­stånd att få till­gång till in­for­ma­tion, ex­em­pelvis när du

 • publicerar innehåll i sociala medier kopplat till WaterAid.
 • interagerar med WaterAid på sociala medier, t ex gillar, delar eller går med i en Facebookgrupp.
 • samlar in pengar till förmån för WaterAid via Facebook donations.

När du ger oss information indirekt eller har gett ett företag eller organisation tillåtelse att dela din information
Din in­for­ma­tion kan de­las med oss när du besöker an­dra in­sam­lingssi­dor eller läm­nar dina uppgifter i sam­band med ak­tiviteter som an­dra or­gan­i­sa­tioner eller före­tag anord­nar och du ger ditt sam­ty­cke till att kon­tak­tas av Wa­t­erAid. Ex­em­pelvis när du

 • startar insamling till förmån för WaterAid på den insamlingsportal WaterAid Sverige använder.
 • deltar i aktivitet eller event anordnat av ett företag eller organisation som WaterAid samarbetar med och skriver på en intresseanmälan.
 • svarar på frågor i en undersökning och ger tillåtelse till att WaterAid kontakta dig.

När vi samar­be­tar med an­dra ska det ty­dligt framgå om uppgifter kom­mer de­las med Wa­t­erAid. Vi kan också köpa in in­for­ma­tion från före­tag som du har tillåtit att dela in­for­ma­tion, i dessa fall ans­varar Wa­t­erAid för dina uppgifter genom av­tal med före­taget.

När din information är tillgänglig från offentliga källor
Vi kan hämta eller köpa of­fentliga per­son­uppgifter om dig från ex­em­pelvis SPAR, Skat­tev­er­ket och an­dra myn­digheter och ak­törer. Inköp av uppgifter görs ofta genom före­tag spe­cialis­er­ade på in­for­ma­tion och adress­reg­is­ter. I dessa fall ans­varar Wa­t­erAid för dina per­son­uppgifter genom ett av­tal med före­taget. Dessa inköp görs för att kunna up­prät­thålla god reg­is­ter­vård samt i mark­nads­föringssyfte. Vi kan också utifrån ditt mo­bil­num­mer kom­plet­tera med namn och an­dra uppgifter.

Om WaterAids app "March for Water"

När du lad­dar ner och reg­istr­erar dig i vår app "March for Wa­ter" (till­gäng­lig på App Store och Google Play) god­kän­ner du föl­jande:

 • Ditt namn kan synas i topplistor i appen.
 • Om du registrerar steg med ditt företag kan ditt namn dyka upp i en topplista som alla i din företagsgrupp kan se.
 • Om du registrerar steg med en specifik grupp, till exempel för WW Viktväktarna, kan dina personuppgifter komma att delas med dem för eventuella prisutlottningar.
 • För att uppdatera dig med relevant information om kampanjen och om hur eventuella gåvor används registrerar vi dina uppgifter i vår databas.
 • Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) med den rättsliga grunden berättigat intresse.
 • Du har alltid rätt att kontakta oss för att ändra eller ta bort information.
 • Om du väljer att koppla vår app till Google fit (Android) eller Apple Health (iPhone) kommer WaterAid få ta del av stegdata (endast antal) från din hälsoapp.

För att få till­gång till dina steg från Ap­ple Health eller Google Fit be­höver vi ditt god­kän­nande. När du går steg plockar Ap­ple Health eller Google Fit upp dessa. För bästa up­plevelse frå­gar vi sedan Ap­ple Health eller Google Fit om dina steg när du öpp­nar ap­pen Wa­t­erAid - March for Wa­ter samt när du nav­ig­erar i ap­pen. Vi gör detta genom en in­te­grering mel­lan vår lös­ning och Ap­ple Health eller Google Fit. Ste­gen la­gras hos oss per dag i en data­bas, på servrar inom EU, per an­vän­dare för att kunna ag­gregera to­tala steg samt genom­snitt för idag, igår och to­talt per grupp, un­der­grupp och in­di­vid. Dina steg syns sedan i ap­pen för alla som är med i samma grupp och un­der­grupp som dig i de in­di­vidu­ella rank­inglis­torna samt den glob­ala om du är en av de 100 bästa per­son­erna som har gått flest steg idag (just nu), igår och to­talt.

2. Vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in

Vilken typ och mängd in­for­ma­tion vi sam­lar in samt hur vi an­vän­der den beror på i vilket syfte du ger oss den.

Föl­jande uppgifter kan komma att sam­las in:

 • namn.
 • kontaktuppgifter (fullständig adress, e-postadress och telefonnummer).
 • personnummer.
 • bank- och/ eller kreditkortsinformation (när du skänker en gåva).
 • IP-nummer.

För att kunna säk­er­ställa att vår kom­mu­nika­tion är så rel­e­vant och ak­tuell som möjligt för dig spar vi in­for­ma­tion i form av gi­varhis­torik. I vissa fall kom­plet­terar vi även den in­for­ma­tion vi har genom inköp av uppgifter om vår gi­var­grupp, dessa uppgifter an­vänds dock inte på in­di­vid­nivå.

Vid besök på hem­si­dan sparas trafik­data, plats­data, web­blog­gar och an­nan kom­mu­nika­tions­data samt ex­em­pelvis typ av en­het, web­bläsar­typ och det op­er­a­tivsys­tem som an­vänds för besöket.

Om cookies (webbkakor)
När du an­vän­der vår webb­plats la­grar vi så kallade cook­ies på din da­tor. Då la­gras in­for­ma­tion om din an­vänd­ning av vår webb­plats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webb­plats från en an­nan webb­plats. Detta görs för att för­bät­tra an­vän­darup­plevelsen för dig som besökare, samt för att an­passa rik­tad kom­mu­nika­tion till dig som besökare på an­dra webb­platser. In­for­ma­tion som la­gras kan vara teknisk in­for­ma­tion om din en­het, web­bläsarver­sion och IP-adress. Cook­ies in­nehåller inte uppgifter som t.ex. namn, per­son­num­mer och e-postadress.

Om du inte vill att cook­ies la­gras i sam­band med ditt besök på vår webb­plats kan du än­dra det i in­ställ­ningarna för din web­bläsare så att den inte tillåter cook­ies, eller välj vilka cook­ies vi får la­gra när du god­kän­ner vår cook­iepol­icy första gån­gen. Du kan än­dra dina in­ställ­ningar när som helst. 

Här kan du läsa mer om cookies.
 

3. Hur vi använder din personliga information

Wa­t­erAid Sverige sam­lar in gåvor från pri­vat­per­soner, före­tag, föreningar, stif­telser och fonder. Vi be­hand­lar per­son­uppgifter i hu­vud­sak för de än­damål som anges nedan samt för eventuella yt­terli­gare än­damål som då anges vid in­sam­lingstid­punk­ten.

Vi be­hand­lar dina per­son­uppgifter för att kunna

 • informera om vårt arbete och vår verksamhet.
 • administrera och tacka för din gåva samt för att kommunicera med dig som givare om vår verksamhet och hur insamlade medel används.
 • öka intäkterna till WaterAid genom att olika typer av insamlingsaktiviteter i syfte att samla in pengar och/ eller värva månadsgivare. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara att via brev eller digitala medier, annonsering, telefonsamtal eller genom direkta möten på offentliga platser och/eller i ditt hem fråga om att bli autogirogivare, be om nya eller extra gåvor, fråga om höjning av gåvobelopp eller genomföra marknadsundersökningar.
 • skicka ut gåvobevis, diplom, minnesgåvobevis och liknande.
 • möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • kunna upprätthålla god kvalitet i vårt givarregister.
 • kontakta dig om du har identifierats som kontaktperson för en organisation, till exempel ett företag, en skola, en förening etc.
 • kunna ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en övergripande nivå utan att identifiera enskilda personer.
 • kunna analysera samt utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp.
 • genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss.
 • uppfylla lagkrav exempelvis gällande arkivering av avtal (Bokföringslagen).
 • kunna skicka ut viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer.

Hur vi skyddar din information och vem som har tillgång till den

Vi är måna om säk­er­heten för din per­son­liga in­for­ma­tion och vid­tar lämpliga för­sik­tighet­såt­gärder för att sky­dda den. Vi ser ex­em­pelvis till att tekniska kon­troller finns på plats för att sky­dda dina per­son­uppgifter. Till ex­em­pel an­vän­der vi krypter­ing­ste­knologi på våra webb­platser och ut­för regel­bundna säk­er­het­skon­troller i vårt nätverk.

En­dast be­hörig per­sonal (till ex­em­pel Wa­t­erAid-per­sonal eller lever­an­törer) har till­gång till din in­for­ma­tion. Vi tillser att be­höriga per­soner är lämpligt ut­bil­dade för att hantera dina uppgifter.

Trots alla för­sik­tighet­såt­gärder kan in­gen dataöver­föring via in­ter­net garan­teras vara 100% säker. Så, sam­tidigt som vi strä­var efter att sky­dda din per­son­liga in­for­ma­tion, kan vi inte garan­tera säk­er­heten för all in­for­ma­tion du del­ger oss on­line, utan du måste vara med­veten om att det alltid finns en risk för in­trång. Alla ko­rt­de­tal­jer som reg­istr­eras på vår hem­sida skickas säk­ert till våra be­tal­ningslever­an­törer som upp­fyller oblig­a­toriska säk­er­hets­stan­dards för betalko­rts­bran­schen.

I hän­delse av att vår webb­plats in­nehåller länkar till tredje parts webb­plats, eller till ma­te­r­ial pub­licerat hos tredje part, är dessa länkar en­dast för in­for­ma­tion­ssyfte. Efter­som Wa­t­erAid sak­nar kon­troll över in­nehål­let på dessa webb­platser ans­varar vi inte för dess in­nehåll. Wa­t­erAid ans­varar inte heller för skador eller för­lus­ter som skulle kunna up­p­stå vid an­vänd­ning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du läm­nar per­son­uppgifter till Wa­t­erAid reg­istr­eras och la­gras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt be­hand­las för an­givna än­damål.
Som rättslig grund för per­son­uppgifts­be­han­dling hän­visar Wa­t­erAid till nå­gon av föl­jande rättsliga grun­der: uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke.

Vid samtliga in­sam­lings- och in­for­ma­tion­sak­tiviteter an­vänds den rättsliga grun­den berät­ti­gat in­tresse, en­ligt bedömnin­gen att det är okej att an­vända dina per­son­uppgifter då vår strä­van att en­gagera fler för att alla män­niskor, över­allt ska få till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien, väger tyn­gre och kan anses mo­tivera att vi an­vän­der dina uppgifter. Vi tror att det också finns ett in­tresse från dig både som gi­vare och po­ten­tiell gi­vare att få uppföljn­ing om vår verk­samhet samt hur din gåva an­vänds/​kom­mer att an­vän­das. För ex­em­pelvis må­nads­gi­vande, köp i gåvoshop­pen eller när en gåva skänks gäller även den rättsliga grun­den upp­fyl­lande av av­tal.

Sam­ty­cke an­vänds i ak­tiviteter där du som gi­vare/​sup­porter eller po­ten­tiell gi­vare/​sup­porter ak­tivt svarar ja på om du vill ha vi­dare kon­takt med Wa­t­erAid. Det kan ex­em­pelvis gälla vid prenu­mer­a­tion på vårt ny­hets­brev.

Rättslig för­p­lik­telse an­vänds i så­dana fall då an­dra la­gar än Datasky­dds­förord­nin­gen styr hanterin­gen, ex­em­pelvis då bok­föringsla­gen re­glerar arkiver­ing av av­tal.

Per­son­uppgifts­be­han­dlin­gen sker en­ligt gäl­lande lags­tift­ning och in­nebär att per­son­uppgifter inte be­varas un­der en län­gre tid än vad som anses nöd­vändigt med hän­syn till än­damålet med be­han­dlin­gen, vilket in­nebär att dina per­son­uppgifter sparas så länge de är ak­tuella och nöd­vändiga för det än­damål de sam­lats in för.

 • När du skänker en gåva till WaterAid sparas dina uppgifter i upp till 36 månader efter att du skänkt din sista gåva.
 • Om du är månadsgivare till WaterAid sparas dina uppgifter så länge avtalet är giltigt. Vid avslut sparar vi dina uppgifter i 36 månader efter senaste gåvan. Efter detta avidentifieras dina uppgifter i databasen. Autogiroavtalet sparas dock i enlighet med bokföringslagen i 7 år.
 • Personer som skänkt en minnesgåva sparas under 6 månader för att kunna garantera god givarservice.
 • Vid köp av adresslistor från externa källor med adresser till potentiella givare raderas dessa adresser efter tre månader ur vår databas såvida inte personerna inte väljer att skänka en gåva.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi an­vän­der ex­terna lever­an­törer som sam­lar in och/​eller be­hand­lar per­son­uppgifter åt oss. Detta för att vi ska kunna ut­föra våra tjän­ster, ex­em­pelvis analys, dis­tri­b­u­tion, tryck eller an­dra tjän­ster. Ex­em­pel på ex­terna parter som vi de­lar in­for­ma­tion till är tryck­erier, tele­mar­ket­ing­byråer, DM-byråer och un­der­sökn­ings­före­tag. In­för samar­bete genom­förs nog­granna kon­troller för att lever­an­tören ska upp­fylla rel­e­vanta bestäm­melser och lags­tift­ning. Ett per­son­uppgifts­bi­träde­sav­tal up­prät­tas alltid, vilket ställer krav på dataskydd och syf­tar till att ge max­i­malt skydd för dina per­son­uppgifter.

Wa­t­erAid Sverige förbinder sig till att ha giltiga per­son­uppgifts­bi­träde­sav­tal med samtliga lever­an­törer och samar­be­tar en­dast med lever­an­törer som be­hand­lar per­son­uppgifter inom EU/​EES, eller med före­tag som up­prät­thåller samma sky­ddsnivå som inom EU/​EES.

Wa­t­erAid är en in­ter­na­tionell fed­er­a­tion med en gemen­sam in­ter­na­tionell hem­sida (www.wa­t­eraid.org). Denna sida är fy­siskt plac­erad i Storbri­tan­nien un­der ans­var av Wa­t­erAid UK, vilket in­nebär att viss över­föring av per­son­uppgifter via hem­si­dan går via Wa­t­erAid UK. Detta gäller även mailserver för Wa­t­erAid Sverige. Alla uppgifter över­förs i en­lighet med lags­tift­nin­gen om dataskydd. Ett av­tal finns mel­lan Wa­t­erAid Sverige och Wa­t­erAid UK som re­glerar dessa över­föringar.

Wa­t­erAid kan i vissa fall, en­ligt lag vara skyldiga att dela data i en­lighet med rel­e­vant lags­tift­ning och krav vid brotts­bekämp­n­ing.

Dina rättigheter

Du har rät­tigheter en­ligt datasky­dds­förord­nin­gen när det gäller dina per­son­uppgifter, bland an­nat möj­ligheten att påverka din in­for­ma­tion och vilken in­for­ma­tion vi sparar om dig. Wa­t­erAid har ans­varet för hanterin­gen av dina uppgifter och ska på eget eller gi­varens ini­tia­tiv tillse att rätta uppgifter som up­p­täcks vara fe­lak­tiga.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att dess an­vänd­ning be­grän­sas av oss. Du kan också, en gång per år kost­nads­fritt, er­hålla in­for­ma­tion om vilka per­son­uppgifter vi har reg­istr­erade om dig genom att skriftligt begära ett reg­is­terut­drag från Wa­t­erAid Sverige. Om vi mot­tar en skriftlig begäran, kan vi komma att fråga om yt­terli­gare uppgifter för att säk­er­ställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi läm­nar ut uppgifterna till rätt per­son.

När vi köpt din adress från ex­tern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Givetvis kan du alltid med­dela oss om du inte vill att vi kon­tak­tar dig via ex­em­pelvis fy­siska brev eller tele­fon­sam­tal. Du kan själv avbryta e-pos­tut­s­kick från oss genom att klicka på ”Avs­luta prenu­mer­a­tion” längst ned i det e-postmed­de­lande du mot­tagit från oss. Notera att även om du spär­rar dig för en viss typ av ak­tivitet i vårt reg­is­ter kan vi ändå komma att kon­takta dig med vik­tig in­for­ma­tion, som t ex än­drade eller up­p­dat­er­ade vil­lkor, in­for­ma­tion om av­tal eller lagän­dringar.

Våra kon­tak­tuppgifter hit­tar du nedan un­der rubriken ”Så kon­tak­tar du oss”.

Om du anser att dina rät­tigheter inte re­spek­teras av oss, kon­takta oss gärna di­rekt al­ter­na­tivt hör av dig till In­tegritetssky­ddsmyn­digheten: imy@imy.se. Du ska ha kon­troll över hur vi an­vän­der din in­for­ma­tion och du har rätt att be oss sluta be­handla den, vilket vi då gör. Un­der vissa om­ständigheter kan vi utifrån an­dra la­gar som ex­em­pelvis bok­föringsla­gen dock vara skyldiga att be­hålla dina per­son­uppgifter för re­vi­sion­sän­damål.

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid

Det är vik­tigt att du kän­ner dig trygg när du läm­nar in­for­ma­tion om dig själv till oss i Wa­t­erAid när du söker ar­bete här. Vi tar stor hän­syn till sky­d­det av den per­son­liga in­tegriteten.

Dina per­son­uppgifter kom­mer bara att an­vän­das inom Wa­t­erAid och av per­soner som ar­be­tar med rekry­ter­ing. Wa­t­erAid är per­son­uppgift­sans­varig och ans­varar därmed för be­han­dlin­gen av per­son­uppgifter en­ligt datasky­ddslags­tift­nin­gen.

Har du generella frå­gor om Wa­t­erAids rekry­ter­ing­sprocesser kan du vända dig till Ekonomi- och ad­min­is­tra­tionschef hanna.soderman@wateraid.se.
Per­son­uppgifterna kom­mer att an­vän­das för rekry­ter­ingsän­damål. Den rättsliga grun­den för be­han­dlin­gen av dina per­son­uppgifter är Wa­t­erAids berät­ti­gade in­tresse av att ad­min­istr­era och doku­mentera rekry­ter­ing­sprocessen, och i vissa fall sam­ty­cke. Efter avs­lu­tad rekry­ter­ing arkiveras uppgifterna för att kunna an­vän­das vid ett eventuellt överk­la­gande av rekry­terin­gen en­ligt till ex­em­pel diskrim­iner­ingslags­tift­nin­gen. När möj­ligheten att överk­laga inte län­gre finns, kom­mer in­for­ma­tio­nen att raderas.

Föl­jande per­son­uppgifter kom­mer att la­gras i rekry­ter­ings­data­basen: Ditt CV och ditt per­son­liga brev och an­nan in­for­ma­tion som du läm­nar till oss så som be­tyg och in­tyg. Dessu­tom kan vi komma att reg­istr­era an­teck­ningar från in­ter­vjuer, sam­tal med ref­er­ensper­soner och re­sul­tat från per­son­lighet­stester.

Du har rätt att utan kost­nad få in­for­ma­tion om vilka per­son­uppgifter som finns reg­istr­erade om dig själv i Wa­t­erAids rekry­ter­ings­data­bas. Skicka din begäran till hanna.soderman@wateraid.se. Om du anser att nå­gon uppgift om dig är fe­lak­tig eller missvisande, bör du kon­takta oss omedel­bart. Du kan även med­dela oss om du på nå­got sätt vill be­gränsa hanterin­gen av dina per­son­uppgifter, in­vända mot be­han­dlin­gen eller radera dem.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Denna pol­icy kan komma att än­dras. Om vi gör nå­gra väsentliga än­dringar i denna pol­icy, pub­licerar vi dem ty­dligt på vår hem­sida eller kon­tak­tar dig di­rekt med mer in­for­ma­tion.

Så kontaktar du oss

Vill du veta mer om vår in­tegritet­spol­icy eller har frå­gor så är du varmt välkom­men att kon­takta gi­varser­vice.

E-post: info@wateraid.se
Tele­fon: 08-677 30 70 (varda­gar 9.00-12.00)

In­sam­lingss­tif­telsen Wa­t­erAid Sverige
Han­nebergs­gatan 33
171 68 Solna

Den senaste up­p­dat­er­ade ver­sio­nen av in­tegritet­spol­i­cyn hit­tar du alltid på denna sida.

Denna in­tegritet­spol­icy gäller från 2018-05-25.
Senast up­p­dat­erad: 2023-02-28.