Allmänna villkor

Genom att an­vända denna webb­plats ac­cepterar du föl­jande vil­lkor. Wa­t­erAid för­be­håller sig rät­ten att vidta rättsliga åt­gärder för brott mot dessa vil­lkor. Den in­for­ma­tion som ges på denna webb­plats är enkom för allmänna och ped­a­gogiska syften.
 
Wa­t­erAid tar in­get ans­var för full­ständighet, rik­tighet eller tillför­l­it­lighet av in­for­ma­tion som finns på eller lad­das ner från hem­si­dan, och Wa­t­erAid har inte heller nå­gon skyldighet att till­han­dahålla så­dan. Du rek­om­menderas att kon­trollera rik­tigheten hos in­for­ma­tio­nen på hem­si­dan in­nan du för­l­i­tar dig på den. Du gör så på egen risk.

Webbplatser tillhörande tredje part

Denna webb­plats kan in­nehålla länkar till webb­platser som inte står un­der Wa­t­erAids kon­troll. Wa­t­erAid tar inte ans­var för vare sig drift eller in­nehåll på dessa webb­platser. Dessa länkar finns en­dast på sidan i in­for­ma­tion­ssyfte och in­nebär inte nå­gon form av god­kän­nande av in­nehål­let från Wa­t­erAids sida.

Du är ans­varig för att följa an­vän­dar­regler och -vil­lkor för länkade webb­platser. In­gen tredje part får heller länka nå­gon an­nan webb­plats till denna, utan att först få ett med­gi­vande från Wa­t­erAid.

Upphovsrätt

Denna webb­plats och ma­te­ri­alet på webb­plat­sen ägs av Wa­t­erAid. Re­pro­duk­tion av detta ma­te­r­ial i an­dra pub­lika­tioner eller på an­dra webb­platser kräver ut­tryck­ligt skriftligt till­stånd från Wa­t­erAid. Alla rät­tigheter för­be­hållna.

Ändringar av dessa regler och villkor

Wa­t­erAid kan när som helst än­dra dessa vil­lkor och den nya ver­sio­nen kom­mer pub­liceras på hem­si­dan. Din fort­satta an­vänd­ning av webb­plat­sen in­nebär att du god­kän­ner dessa vil­lkor.

Tillämpliga lagar

Denna webb­plats (inklu­sive dessa re­gler och vil­lkor) re­gleras av svensk lag och svensk dom­stol har en­sam dom­srätt över alla tvis­ter som up­p­står från denna webb­plats.